MỨC PHẠT VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

Hotline: 0978.17.17.61
MỨC PHẠT VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
Ngày đăng: 10/03/2023 04:26 PM

  Trường hợp khi không có hồ sơ môi trường, theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đối với các trường hợp không có giấy phép môi trường, ĐTM sẽ bị xử phạt như sau:

  1) Vi phạm về BVMT với dự án đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc cơ sở đang hoạt động mà không có giấy phép môi trường

   

  Hành vi

  Thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện hoặc thuộc quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp huyện

   

  Thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức

  Thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức

  Không có giấy phép môi trường theo quy định

  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng

  Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải mà không có giấy phép môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi không có giấy phép môi trường

  2) Vi phạm các quy định về đánh giá tác động môi trường

  Hành vi

  Thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thực hiện quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với dự án đầu tư có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Không thông báo kết quả hoàn thành CTBVMT của ĐTM trước khi vận hành chính thức đối dự án không thuộc đối tượng có GPMT

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

  Phạt tiền từ15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp GPMT với dự án thuộc đối tượng có GPMT trong trường hợp có công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, vị trí xả trực tiếp nước thải sau xử lý nhưng không thuộc làm lại ĐTM

  Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

  Không thực hiện nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, trừ các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải

  Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

  Thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định, trừ các trường hợp: vi phạm quy định về quan trắc, giám sát môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải

  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

  3) Vi phạm quy định về vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư

   

  Hành vi

  Thuộc thẩm quyền cấp GPMT của UBND cấp huyện hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện

  Thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

  Thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà đối tượng tương đương thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường

  Hành vi không lập, không gửi báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm đối với dự án đầu tư, cơ sở đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo quy định

  Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

  Không thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư, cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; không có sổ nhật ký vận hành hoặc không ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định; không phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nơi triển khai dự án để được kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành thử nghiệm theo quy định

  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

  Hành vi không vận hành thử nghiệm hoặc không vận hành thử nghiệm lại các công trình xử lý chất thải theo quy định

  Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng

  Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng

  4) Các đối tượng áp dụng

  - Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp)

  - Hợp tác xã, liên hợp tác xã được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã;

  - Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam được thành lập theo quy định của Luật đầu tuwl pháp nhân nước ngoài hoạt động trên vùng biển Việt Nam;

  - Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao

  - Tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp

  - Các đơn vị sự nghiệp

  - Tổ hợp tác

  - Các tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật5)

  5) Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

  - Mức phạt tiền tối đa cho một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

  - Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân

  - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của những người được quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 67 của Nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 02 lần thẩm quyền xử phạt cá nhân

  Trên đây là các mức xử phạt khi các tổ chức, cá nhân không thực hiện làm hồ sơ môi trường.

  Để tránh bị xử phạt vì thiếu hiểu biết về thủ tục cũng như hoàn thành các hồ sơ môi trường Quý khách hàng vui lòng liên hệ đến CÔNG TY TNHH EUC PACK để được tư vấn miễn phí. 

  Rất mong nhận được sự hợp tác!

  CÔNG TY TNHH EUC PACK

  Địa chỉ: 85/26 Đường Phú Lợi, Phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương

  Văn Phòng: Số B8-28, Khu đô thị Ecohome 2, EcoLakes Mỹ Phước, TX. Bến Cát, T. Bình Dương.

  ĐT: (0274) 3 801 404

  Hotline: 0978 17 17 61 / 0979 389 200

  E-mail: eucpack@gmail.com

  Website: www.congtymoitruong.com.vn

   

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline

  0978.17.17.610979.389.200